60666 60666

Finest Craftclean Rengöringsmedel

100g

Artikelnummer105847
BeskrivningSpecifikationerAlternativ
Beskrivning

Finest Craftclean är ett kraftigt basiskt rengöringsmedel som gör samma jobb som PBW. Craftclean kommer i pulverfrom och måste blandas ut med ljummet vatten. Utblandad Craftclean löser upp sediment och används bland annat till rengöring av bryggutrustning, bäst resultat får ni genom blötläggning eller försiktig skrubbning med mjuk svamp eller trasa. Lösningen med Craftclean kan skumma.

 

När du har gjort rent din utrustning och jästankar med Craftclean rekommenderar ni att vi också använder Craftsan för att desinficera.

 

Den välkända producenten Chemisphere har tillsammans med CraftCo producerat rengöringsmedlet Craftclean. Chemisphere grundades 1986 och står bland annat bakom produkten Pipeline som för många är den föredragna rengöringen för tapplinjer.


BRUKSANVISNING

Blanda pulvret med ljummet vatten. Förslag till blandningsförhållande; för manuell rengöring; 10 gram/liter. för blötläggning; 2,5 gram/liter, lösning vid 7 gram/liter till pH 10,6 (detta varierar utifrån vattenkälla). Vid pH ca 10,6 er lösningen mättad, dvs att man inte kan blanda ut mer pulver i vätskan. Lösningen med Craftclean kan skumma.

 

Craftclean bör användas före Craftsan; Craftclean löser sedimenteringar, Craftsan gör produkten klar för ölbryggning genom att minimera aktiviten av mikroorganismer till ett absolut minimum.

 

Ladda ner säkerhetsdatablad

 

FARA
H302 – Farlig vid sväljning

H314 – Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon

H335 – Kan förorsaka irritation på luftvägarna

FÖRVARAS OTILLGÄNGLIG FÖR BARN


FÖRSTA HJÄLPEN

 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försigning med vatten i 15 minuter med ögonen öppna. Ta bort kontatkt linser om/när detta är möjligt och fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp.

VID SVÄLJNING: Skölj munnan, drick 1-2 glas vatten. Framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp.

VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder tas av så snart som möjligt. Skölj/duscha huden med rikligt med såpa och vatten. Vid hudirritation. Sök läkarhjälp.

VID INANDNING; Flytta drabbade personen til frisk luft. Håll den drabbade personen varm. Sök läkarhjälp.

 

Då det är nödvändigt sök läkarhjälp och ha produktens behållare nära tillhands.

 

 

Specifikationer

Produktinformasjon

Producent Finest


Alternativ
Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.